เงื่อนไขการใช้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวบนผลิตภัณฑ์ของ Bitsybiz

เงื่อนไขการใช้บริการ

Bitsy Biz เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น เราจึงต้องการที่จะชี้แจงให้คุณทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เรายึดถือในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนตัวมาให้เรา เราจะถือว่าคุณยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ได้ในกรณีที่จำเป็นและสมควร ดังที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายฉบับนี้ Bitsy Biz จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเพี่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และคู่มือการเก็บรักษาข้อมูลของเรา นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะให้คำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเราจะเก็บรวบรวมไว้ในช่วงเวลาที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ใครเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์แห่งนี้ ท้ายที่สุดแล้วท่านสมาชิกเจ้าของข้อมูลจะเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนตัวของท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้น Bitsy Biz ไม่มีส่วนรับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น จุดประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ

1. การชี้แจงให้คุณทราบว่าเราคือใคร และเราทำอะไรบ้าง เราจะรวบรวมและถือสิทธิ์ทั้งหมดในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งได้แก่ ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ) เพื่อช่วยในการบริหารจัดการให้ข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เพื่อตอบคำถามและข้อสงสัย ดำเนินการตามคำร้องขอที่คุณส่งมาให้เรา บริหารหรือดำเนินการตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาข้อตกลงระหว่างเรากับคุณ สร้างสรรค์บริการที่จะตอบสนองความต้องการของคุณได้ เพื่อให้บริการของเรามีคุณภาพสูงสุด เราอาจต้องการที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดทางตรง
หากคุณต้องการที่จะให้เราเลิกใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือทุกข้อข้างต้น ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม โปรดติดต่อเราตามคำชี้แจงที่ให้ไว้ด้านล่าง เราจะยกเลิกการใช้ข้อมูลของคุณในการดำเนินการเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ นอกเหนือจากที่ได้ชี้แจงไว้ในนโยบายฉบับนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่จะสามารถระบุตัวตนของคุณได้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณเสียก่อน ยกเว้นกรณีที่ทีมงาน Bitsy Biz มีสิทธิตามกฎหมาย หรือจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (เช่น เมื่อกฎหมายบังคับ หรือจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง หรือการประกอบอาชญากรรมอื่นๆ) หรือในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น เพื่อคุ้มครอง และ/หรือ ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบุคลากรของทีมงาน Bitsy Biz ตลอดจนผู้ใช้บริการ/ลูกค้าของ Bitsy Biz หรือบุคคลอื่น

อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล หรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก หรือ องค์กรภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ Facebook หรือ Google ซึ่งได้รับข้อมูลจากคุณผ่านทางเว็บไซต์นี้ เราจึงขอแนะนำให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในลักษณะนี้ การปรับปรุงบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ เราพยายามที่จะจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากคุณต้องการที่จะทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือลบข้อมูลที่คุณส่งมาให้เรา โปรดติดต่อเราตามคำชี้แจงที่ให้ไว้ด้านล่าง

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้น เราจึงได้ใช้เทคโนโลยี และกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกส่งไปยังเว็บไซต์อื่นๆ บนเว็บไซต์ของเราอาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือคุณอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในผลิตภัณฑ์ของเรา คุณคงเข้าใจดีว่า เราไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ เนื้อหาของนโยบายและวิธีการปฏิบัติดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้บริการ และแนวทางการปฏิบัติ รวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ให้ไว้เพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวกับการใช้บริการของเว็บไซต์เหล่านั้น

เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายของแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชม เพื่อจะได้เข้าใจถึงสิทธิและข้อผูกพันของคุณให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นในการส่งเนื้อหาข้อมูล

เทคโนโลยีจดจำข้อมูล (คุกกี้)

เว็บไซต์ของเราอาจใช้ คุกกี้ และ เทคโนโลยีจดจำข้อมูลมาใช้ในเว็บไซต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการให้บริการที่เรานำเสนอ โดยคุกกี้ และ เทคโนโลยีการจดจำข้อมูลนั้น จะนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล อาทิเช่น ชนิดของบราวเซอร์ที่ใช้งานและระบบปฏิบัติการ การนับจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ และ ทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละคนในการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของเรา นอกเหนือจากนี้ คุกกี้ ยังการจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้เอาไว้ ดังนั้นจึงสามารถให้เว็บไซต์ของเราสามารถ “ปรับเปลี่ยน” ตนเองให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนได้ด้วย ทว่า คุกกี้ หรือ เทคโนโลยีการจดจำข้อมูลใดๆ จะไม่ได้ใช้สำหรับเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม หากก่อนหน้านี้คุณเคยกรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณเอาไว้แล้ว คุกกี้ อาจจะจดจำข้อมูลเหล่านั้นเอาไว้และอาจมีการแบ่งปันผลรวมทั้งหมดของ คุกกี้ และ เทคโนโลยีจดจำข้อมูล กับบุคคลที่สามได้

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจ ทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วง หน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราที่ yourfriend@bitsybiz.com


นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสัญญาอย่างหนึ่ง โดยมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งคือผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งเป็นผู้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งเข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น โดยเนื้อหาในสัญญาจะกล่าวถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับการให้ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ข้อมูล รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ได้แก่ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ อายุ วุฒิการศึกษา งานที่ทำ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อ (ลัทธิ ศาสนา ปรัชญา) พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม สุขภาพ ความพิการ พันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ม่านตา หรือลายนิ้วมือ สหภาพแรงงานของผู้ใช้งาน

ทั้งนี้ข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องสอดคล้องและไม่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในทางกลับกันอาจกล่าวได้ว่าผู้ให้บริการหรือเจ้าของมักจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลนั้นถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1) การนำไปใช้

ในการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้จัดทำควรพิจารณาดังต่อไปนี้

〇 ระบุ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ ระหว่างผู้ให้บริการหรือเจ้าของกับผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ผู้ใช้งานควรทราบ เช่น ข้อมูลของผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน สถานที่ตั้ง ช่องทางการติดต่อสอบถาม การร้องเรียน และแจ้งปัญหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การควบคุมการใช้งานโดยผู้ปกครอง (Parental Control) การใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นต้น

〇 ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันควรจัดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้โดยง่ายและเปิดเผยไว้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ยังควรให้ผู้ใช้งานอ่านและตอบยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันก่อนการใช้งานครั้งแรกด้วยเพื่อเป็นการแสดงถึงความยินยอมและความตกลงที่จะยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยชัดแจ้ง

〇 ในกรณีที่ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต้องการกำหนดเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโดยละเอียด เช่น ระเบียบ ข้อกำจัดการใช้งาน เงื่อนไขการเป็นสมาชิก เงื่อนไขการขาย หรือให้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอาจจัดให้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน ควบคู่ไปพร้อมกันกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วยก็ได้ ในกรณีนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชันดังกล่าวควรจะสอดคล้องและไม่มีข้อความหรือเงื่อนไขที่ขัดแย้งกัน

2) ข้อควรคำนึงตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

〇 ในกรณีที่ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคลลจะถือว่าเป็น ผู้ควบคุมข้อมูล ซึ่งจะมีหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าว เช่น

〇 ผู้ควบคุมข้อมูลต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นก่อนจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว โดยความยินยอมนั้นจะต้องระบุข้อมูลสำคัญในการขอความยินยอมนั้นด้วย เช่น วัตถุประสงค์การนำข้อมูลไปใช้ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล หน่วยงานที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูล สิทธิของเจ้าของข้อมูลที่มีต่อผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมของบุคคลที่มีความบกพร่องทางความสามารถ (เช่น ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ) ผู้ใช้อำนาจปกครองบุคคลเหล่านั้นจะต้องเป็นผู้ให้ความยินยอมแทนผู้ใช้งานผู้เป็นเจ้าของข้อมูลด้วย เช่น ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณีด้วย

〇 ผู้ควบคุมข้อมูลต้องดำเนินการซึ่งเป็นหน้าที่ต่างๆ ของผู้ควบคุมข้อมูลที่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น จัดให้ผู้ใช้งานเจ้าของข้อมูลสามารถถอนความยินยอมได้ง่ายและได้รับข้อมูลเพียงพอในการถอนความยินยอม การแจ้งข้อมูลผลกระทบสำคัญต่อเจ้าของข้อมูล จัดให้มีวิธี มาตรการ มาตรฐาน หรือระบบเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม จัดให้มีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและ/หรือที่ถูกต้อง ลบ ทำลายข้อมูลที่เกินระยะเวลาเก็บรวบรวมหรือที่ไม่เกี่ยวข้อง บันทึกรายการสำคัญเกี่ยวกับการจัดเก็บ การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลเพื่อการตรวจสอบจากผู้ใช้งานเจ้าของข้อมูลหรือจากหน่วยงานของรัฐ จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในกรณีที่มีการดำเนินกิจกรรมที่เข้าเงื่อนไขของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายดังกล่าว

〇 ผู้ควบคุมข้อมูลต้องจัดให้มีการดำเนินการและมีมาตรการของพนักงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

〇 ในกรณีที่มีการให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น เช่น ผู้ประมวลผลข้อมูลหรือบุคคลภายนอก จะต้องมีมาตรการควบคุมไม่ให้บุคคลอื่นนั้นใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายด้วย และในกรณีที่มีการส่งข้อมูลออกไปนอกประเทศจะต้องมั่นใจว่าผู้รับข้อมูลนั้นมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลที่ไม่ด้อยไปกว่ามาตรฐานที่กำหนดในประเทศไทย

〇 อนึ่ง หากผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว อาจมีโทษทั้งทางแพ่ง (ชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายเชิงลงโทษแก่เจ้าของข้อมูลมที่ได้รับความเสียหาย) โทษทางอาญา (เช่น จำคุก ปรับ) และโทษทางปกครอง (สั่งให้ดำเนินการแก้ไข ตักเตือน หรือปรับ)

3) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.1) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

〇 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป หรือ European Union General Data Protection Regulation (GDPR) ในกรณีที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมีการให้บริการหรือเสนอขายสินค้าแก่บุคคลธรรมดาซึ่งอยู่ในสหภาพยุโรปหรือมีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้งานซึ่งอยู่ในสหภาพยุโรป

3.2) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

〇 ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอาจใช้แนวปฏิบัติที่ปรากฏในประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ เป็นหลักยึดถือเบื้องต้นในระหว่างแนวปฏิบัติโดยละเอียด ก่อนที่จะมีจะมีประกาศใช้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยตรง